Vad är ett statusmål?

Ett statusmål är en speciell typ av mål som behandlas av domstolen, och är en undergrupp av ett så kallat tvistemål. Ett tvistemål är ett mål rörande en tvist mellan två parter som har en meningsskiljaktighet rörande pengar, familjetvister eller konsumtionsrelaterade ärenden. Ett statusmål defineras att innefatta mål som rör äktenskap, faderskap eller adoption och faller därför under kategorin tvistemål.
Vanligtvis komer en skilljsmässa inte behandlas i domstol och därför inte vara ett statusmål, med det kan tas upp om omständigheterna är såpass omfattande att det krävs. Anledningar till varför en skilljsmässa kan behövas tas upp i domstol kan vara sådana anledningar som tvist kring vård av barn, vart barnen skall bo och huruvida umgänge skall behandlas.

Ett annat fall av statusmål kan vara beslut kring faderskapet utav ett barn. I fall där barnet föds i ett äktenskap anses fadern till barnet vara mannen i äktenskapet om inga speciella situationer råder. I någon annan situation krävs det ett beslut kring faderskap, eller en så kallad fastställelse. Detta kan göras genom en enkel bekräftelse från både föräldrarna, men om tvist om faderskapet skulle uppstå behöver fallet behandlas av en domstol. Här kommer test på barnets genetik samt de män som är sannolikt är far tillbarnet att utföras.
Ett sådant blodprov kan även utföras när fastställning av faderskap är gjord, antingen frivilligt av de inblandade eller visa beslut från domstol.

Eftersom ett statusmål är en underkategori av tvistemål kommer rättsprocessen vara densamma. Detta innebär att målet kommer behandlas i en domstol.

Kommentarer inaktiverade.