Vad är ett tvistelsemål?

Tvistelsemål, eller civilmål som det öven kan kallas, är inom sverige och det svenska rättsystemet det som sker när en tvist mellan privatpersoner eller andra parter. De absolut vanligaste tvistemålen som tas upp handlar om pengar, tvister inom familj och släkt eller konsumenttvister i någon form. Konsumenttvisterna behandlar oftast en privatperson, konsumenten, och ett företag eller organisation som har en meningsskiljaktighet gällande produkten eller tjänsten som blivit köpt. Familjetvister angående arv, egendom och liknande är typiska exempel på ett tvistemål. Sådana tvister kan vara fruktansvärt utdragna och sträcka sig över år i vissa fall.

I ett tvistemål är det två stycken parter, den parten som väckt åtalet och den som skall försvara sig. E som väckt åtalet kallas för kärande, medan de försvarande kallas för svarande. Tvisterna behandlas av en svensk domstol som handlägger och avgör frågorna i tvisten.

Inom tvistemål förekommer något som kallas förlikning. En förlikning är en process som innebär att de båda parterna i tvisten, diskuterar och lägger fram ett bud tillsammans med den domaren som har hand om målet. Domaren kommer sedan att kontakta motstående part med budet, där processen upprepas på liknanade sätt till den första. När eller om parterna kommer överens skall budet fastställas, eller stadfästas i en dom. Beslutet om det skall stadfästas görs genom at båda parterna möts och kommer överens om att just detta skall ske. Man skall ej förväxla förlikning med att göra upp i godo, då detta innebär ingen inblandan ifrån domstolen över huvud taget.

Kommentarer inaktiverade.