Vad är överprövning?

En överprövning är något som man begära av en åklagares beslut. Det kan handla om en ett beslut som åklagaren tagit om att inte väcka åtal som leder till rättegång, eller att en förundersökning har lagts ner. En överprövning utförs av något av Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. Om någon har begärt en överprövning hamnar den först hos en åklagarkammare. Det första som sker där är att den specifika åklagare som fattat det tidigare beslutet av det målet som nu överprövas skall göra en ny bedömning av omständigheter som då är eventuellt nya eller har kommit fram efter att tidigare beslut tagits.

Om det har kommit fram nya omständigheter som åberopats så måste åklagaren i sin tur ompröva sitt tidigare beslut. Men om denna överprövning inte resulterar i någon ändring av åklagarens tidigare beslut kommer hela ärendet att lämnas över till utvecklingscentrum. Samma resultat är också gällande ifall det inte finns några nya omständigheter att ta hänsyn till eller beakta i det särskilda ärendet. Det är dock väldigt få beslut som ändras vid avklarad överprövning, ett exempel är att i 2010 så ändrades drygt en halv promille av samtliga åklagarbeslut under året.

När det specifika ärendet i överprövningen kommit in till utvecklingscentrum kommer det att noggrant gås igenom och granskas av en tjänsteman som kallas överåklagare. Överåklagaren har möjligheten att om han eller hon anser att omständigheter som beaktas kan ha en ändrad utgång från tidigare, så kan tidigare nedlagd förundersökning återupptas, eller att vissa utredningsåtgärder bör utföras. Ärendet som är mål för överprövningen skickas sedan tillbaka till samma åklagarkammare, och där får ärendet en ny handläggare som arbetar vidare om så är nödvändigt. Överprövning kan också ske på beslut som är fattade av utvecklingscentrum. De ärenden som överprövas där handläggs då i en högre instans vilken är riksåklagarens kansli.

Kommentarer inaktiverade.